شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1399/8/7)

شهر: مشهد   ماه: اسفند    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  جمعه  04:48  06:14  11:45  17:16  17:37  23:02
 2  شنبه  04:47  06:12  11:45  17:17  17:37  23:02
 3  يکشنبه  04:45  06:11  11:45  17:18  17:38  23:02
 4  دو شنبه  04:44  06:10  11:45  17:19  17:39  23:02
 5  سه شنبه  04:43  06:09  11:44  17:20  17:40  23:02
 6  چهار شنبه  04:42  06:08  11:44  17:21  17:41  23:02
 7  پنج شنبه  04:41  06:06  11:44  17:22  17:42  23:01
 8  جمعه  04:39  06:05  11:44  17:23  17:43  23:01
 9  شنبه  04:38  06:04  11:44  17:24  17:44  23:01
 10  يکشنبه  04:37  06:02  11:44  17:25  17:45  23:01
 11  دو شنبه  04:36  06:01  11:43  17:26  17:46  23:01
 12  سه شنبه  04:34  06:00  11:43  17:27  17:47  23:01
 13  چهار شنبه  04:33  05:58  11:43  17:28  17:48  23:00
 14  پنج شنبه  04:32  05:57  11:43  17:29  17:49  23:00
 15  جمعه  04:30  05:56  11:43  17:30  17:50  23:00
 16  شنبه  04:29  05:54  11:42  17:31  17:50  23:00
 17  يکشنبه  04:27  05:53  11:42  17:31  17:51  22:59
 18  دو شنبه  04:26  05:51  11:42  17:32  17:52  22:59
 19  سه شنبه  04:25  05:50  11:42  17:33  17:53  22:59
 20  چهار شنبه  04:23  05:49  11:41  17:34  17:54  22:59
 21  پنج شنبه  04:22  05:47  11:41  17:35  17:55  22:58
 22  جمعه  04:20  05:46  11:41  17:36  17:56  22:58
 23  شنبه  04:19  05:44  11:41  17:37  17:57  22:58
 24  يکشنبه  04:17  05:43  11:40  17:38  17:58  22:57
 25  دو شنبه  04:16  05:41  11:40  17:39  17:58  22:57
 26  سه شنبه  04:14  05:40  11:40  17:39  17:59  22:57
 27  چهار شنبه  04:13  05:39  11:39  17:40  18:00  22:57
 28  پنج شنبه  04:11  05:37  11:39  17:41  18:01  22:56
 29  جمعه  04:10  05:36  11:39  17:42  18:02  22:56پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1399/8/7)

شهر: مشهد   ماه: اسفند    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:41
طلوع آفتاب
 06:06
اذان ظهر
 11:44
غروب آفتاب
 17:22
اذان مغرب
 17:42
نیمه شب
 23:01
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.
 
Function view in module PrayerTime returned.