شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1399/8/7)

شهر: مشهد   ماه: ارديبهشت    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  دو شنبه  04:18  05:50  12:30  19:10  19:30  23:44
 2  سه شنبه  04:16  05:49  12:30  19:10  19:31  23:43
 3  چهار شنبه  04:15  05:48  12:30  19:11  19:32  23:43
 4  پنج شنبه  04:13  05:47  12:29  19:12  19:33  23:43
 5  جمعه  04:12  05:45  12:29  19:13  19:34  23:42
 6  شنبه  04:10  05:44  12:29  19:14  19:35  23:42
 7  يکشنبه  04:08  05:43  12:29  19:15  19:36  23:42
 8  دو شنبه  04:07  05:42  12:29  19:16  19:37  23:41
 9  سه شنبه  04:05  05:41  12:29  19:16  19:38  23:41
 10  چهار شنبه  04:04  05:40  12:28  19:17  19:39  23:41
 11  پنج شنبه  04:02  05:38  12:28  19:18  19:39  23:40
 12  جمعه  04:01  05:37  12:28  19:19  19:40  23:40
 13  شنبه  04:00  05:36  12:28  19:20  19:41  23:40
 14  يکشنبه  03:58  05:35  12:28  19:21  19:42  23:39
 15  دو شنبه  03:57  05:34  12:28  19:22  19:43  23:39
 16  سه شنبه  03:55  05:33  12:28  19:22  19:44  23:39
 17  چهار شنبه  03:54  05:32  12:28  19:23  19:45  23:39
 18  پنج شنبه  03:53  05:31  12:28  19:24  19:46  23:38
 19  جمعه  03:51  05:30  12:28  19:25  19:47  23:38
 20  شنبه  03:50  05:29  12:28  19:26  19:48  23:38
 21  يکشنبه  03:49  05:28  12:28  19:27  19:49  23:38
 22  دو شنبه  03:47  05:27  12:28  19:28  19:49  23:37
 23  سه شنبه  03:46  05:27  12:27  19:28  19:50  23:37
 24  چهار شنبه  03:45  05:26  12:27  19:29  19:51  23:37
 25  پنج شنبه  03:44  05:25  12:27  19:30  19:52  23:37
 26  جمعه  03:42  05:24  12:28  19:31  19:53  23:37
 27  شنبه  03:41  05:23  12:28  19:32  19:54  23:36
 28  يکشنبه  03:40  05:23  12:28  19:32  19:55  23:36
 29  دو شنبه  03:39  05:22  12:28  19:33  19:56  23:36
 30  سه شنبه  03:38  05:21  12:28  19:34  19:56  23:36
 31  چهار شنبه  03:37  05:21  12:28  19:35  19:57  23:36پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1399/8/7)

شهر: مشهد   ماه: ارديبهشت    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:08
طلوع آفتاب
 05:43
اذان ظهر
 12:29
غروب آفتاب
 19:15
اذان مغرب
 19:36
نیمه شب
 23:42
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.
 
Function view in module PrayerTime returned.