شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1399/8/7)

شهر: مشهد   ماه: خرداد    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  پنج شنبه  03:36  05:20  12:28  19:36  19:58  23:36
 2  جمعه  03:35  05:19  12:28  19:36  19:59  23:36
 3  شنبه  03:34  05:19  12:28  19:37  20:00  23:36
 4  يکشنبه  03:33  05:18  12:28  19:38  20:01  23:36
 5  دو شنبه  03:32  05:18  12:28  19:39  20:01  23:35
 6  سه شنبه  03:31  05:17  12:28  19:39  20:02  23:35
 7  چهار شنبه  03:31  05:17  12:28  19:40  20:03  23:35
 8  پنج شنبه  03:30  05:16  12:29  19:41  20:04  23:35
 9  جمعه  03:29  05:16  12:29  19:41  20:04  23:35
 10  شنبه  03:28  05:15  12:29  19:42  20:05  23:35
 11  يکشنبه  03:28  05:15  12:29  19:43  20:06  23:35
 12  دو شنبه  03:27  05:15  12:29  19:43  20:06  23:35
 13  سه شنبه  03:27  05:14  12:29  19:44  20:07  23:35
 14  چهار شنبه  03:26  05:14  12:29  19:45  20:08  23:35
 15  پنج شنبه  03:26  05:14  12:30  19:45  20:08  23:35
 16  جمعه  03:25  05:14  12:30  19:46  20:09  23:35
 17  شنبه  03:25  05:14  12:30  19:46  20:10  23:35
 18  يکشنبه  03:24  05:13  12:30  19:47  20:10  23:36
 19  دو شنبه  03:24  05:13  12:30  19:47  20:11  23:36
 20  سه شنبه  03:24  05:13  12:31  19:48  20:11  23:36
 21  چهار شنبه  03:23  05:13  12:31  19:48  20:12  23:36
 22  پنج شنبه  03:23  05:13  12:31  19:49  20:12  23:36
 23  جمعه  03:23  05:13  12:31  19:49  20:13  23:36
 24  شنبه  03:23  05:13  12:31  19:50  20:13  23:36
 25  يکشنبه  03:23  05:13  12:32  19:50  20:13  23:36
 26  دو شنبه  03:23  05:13  12:32  19:50  20:14  23:37
 27  سه شنبه  03:23  05:13  12:32  19:51  20:14  23:37
 28  چهار شنبه  03:23  05:13  12:32  19:51  20:14  23:37
 29  پنج شنبه  03:23  05:13  12:32  19:51  20:15  23:37
 30  جمعه  03:23  05:14  12:33  19:52  20:15  23:37
 31  شنبه  03:23  05:14  12:33  19:52  20:15  23:38پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1399/8/7)

شهر: مشهد   ماه: خرداد    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 03:31
طلوع آفتاب
 05:17
اذان ظهر
 12:28
غروب آفتاب
 19:40
اذان مغرب
 20:03
نیمه شب
 23:35
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.
 
Function view in module PrayerTime returned.