شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز  (1397/10/30)

شهر: مشهد   ماه: مرداد    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  دو شنبه  03:47  05:31  12:38  19:45  20:07  23:46
 2  سه شنبه  03:48  05:31  12:38  19:44  20:06  23:46
 3  چهار شنبه  03:50  05:32  12:38  19:43  20:05  23:46
 4  پنج شنبه  03:51  05:33  12:38  19:42  20:05  23:47
 5  جمعه  03:52  05:34  12:38  19:42  20:04  23:47
 6  شنبه  03:53  05:35  12:38  19:41  20:03  23:47
 7  يکشنبه  03:54  05:35  12:38  19:40  20:02  23:47
 8  دو شنبه  03:55  05:36  12:38  19:39  20:01  23:47
 9  سه شنبه  03:56  05:37  12:38  19:38  20:00  23:47
 10  چهار شنبه  03:58  05:38  12:38  19:37  19:59  23:47
 11  پنج شنبه  03:59  05:38  12:37  19:36  19:58  23:48
 12  جمعه  04:00  05:39  12:37  19:35  19:57  23:48
 13  شنبه  04:01  05:40  12:37  19:35  19:56  23:48
 14  يکشنبه  04:02  05:41  12:37  19:34  19:55  23:48
 15  دو شنبه  04:04  05:42  12:37  19:33  19:54  23:48
 16  سه شنبه  04:05  05:42  12:37  19:32  19:53  23:48
 17  چهار شنبه  04:06  05:43  12:37  19:30  19:52  23:48
 18  پنج شنبه  04:07  05:44  12:37  19:29  19:51  23:48
 19  جمعه  04:08  05:45  12:37  19:28  19:50  23:48
 20  شنبه  04:09  05:46  12:36  19:27  19:48  23:48
 21  يکشنبه  04:11  05:46  12:36  19:26  19:47  23:48
 22  دو شنبه  04:12  05:47  12:36  19:25  19:46  23:48
 23  سه شنبه  04:13  05:48  12:36  19:24  19:45  23:48
 24  چهار شنبه  04:14  05:49  12:36  19:23  19:44  23:48
 25  پنج شنبه  04:15  05:50  12:36  19:21  19:42  23:48
 26  جمعه  04:16  05:51  12:35  19:20  19:41  23:48
 27  شنبه  04:17  05:51  12:35  19:19  19:40  23:48
 28  يکشنبه  04:19  05:52  12:35  19:18  19:39  23:48
 29  دو شنبه  04:20  05:53  12:35  19:16  19:37  23:48
 30  سه شنبه  04:21  05:54  12:34  19:15  19:36  23:48
 31  چهار شنبه  04:22  05:55  12:34  19:14  19:35  23:48پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز  (1397/10/30)

شهر: مشهد   ماه: مرداد    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:21
طلوع آفتاب
 05:54
اذان ظهر
 12:34
غروب آفتاب
 19:15
اذان مغرب
 19:36
نیمه شب
 23:48
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.
 
Function view in module PrayerTime returned.