شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز سه شنبه  (1398/11/1)

شهر: مشهد   ماه: آبان    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  چهار شنبه  04:19  05:45  11:16  16:46  17:06  22:33
 2  پنج شنبه  04:20  05:46  11:15  16:45  17:05  22:32
 3  جمعه  04:21  05:47  11:15  16:44  17:04  22:32
 4  شنبه  04:22  05:48  11:15  16:42  17:03  22:32
 5  يکشنبه  04:23  05:49  11:15  16:41  17:02  22:32
 6  دو شنبه  04:23  05:50  11:15  16:40  17:01  22:32
 7  سه شنبه  04:24  05:51  11:15  16:39  16:59  22:32
 8  چهار شنبه  04:25  05:52  11:15  16:38  16:58  22:31
 9  پنج شنبه  04:26  05:53  11:15  16:37  16:57  22:31
 10  جمعه  04:27  05:54  11:15  16:36  16:56  22:31
 11  شنبه  04:28  05:55  11:15  16:35  16:55  22:31
 12  يکشنبه  04:29  05:56  11:15  16:34  16:54  22:31
 13  دو شنبه  04:29  05:57  11:15  16:33  16:53  22:31
 14  سه شنبه  04:30  05:58  11:15  16:32  16:53  22:31
 15  چهار شنبه  04:31  05:59  11:15  16:31  16:52  22:31
 16  پنج شنبه  04:32  06:00  11:15  16:30  16:51  22:31
 17  جمعه  04:33  06:01  11:15  16:29  16:50  22:31
 18  شنبه  04:34  06:02  11:15  16:28  16:49  22:31
 19  يکشنبه  04:35  06:03  11:15  16:27  16:48  22:31
 20  دو شنبه  04:36  06:04  11:15  16:26  16:48  22:31
 21  سه شنبه  04:36  06:05  11:15  16:26  16:47  22:31
 22  چهار شنبه  04:37  06:06  11:15  16:25  16:46  22:31
 23  پنج شنبه  04:38  06:07  11:16  16:24  16:45  22:31
 24  جمعه  04:39  06:08  11:16  16:23  16:45  22:31
 25  شنبه  04:40  06:09  11:16  16:23  16:44  22:31
 26  يکشنبه  04:41  06:10  11:16  16:22  16:44  22:31
 27  دو شنبه  04:42  06:11  11:16  16:22  16:43  22:32
 28  سه شنبه  04:43  06:12  11:16  16:21  16:42  22:32
 29  چهار شنبه  04:43  06:13  11:17  16:20  16:42  22:32
 30  پنج شنبه  04:44  06:14  11:17  16:20  16:41  22:32پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز سه شنبه  (1398/11/1)

شهر: مشهد   ماه: آبان    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:19
طلوع آفتاب
 05:45
اذان ظهر
 11:16
غروب آفتاب
 16:46
اذان مغرب
 17:06
نیمه شب
 22:33
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.
 
Function view in module PrayerTime returned.