شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1399/8/7)

شهر: مشهد   ماه: آبان    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  پنج شنبه  04:19  05:45  11:16  16:46  17:06  22:33
 2  جمعه  04:20  05:46  11:15  16:45  17:05  22:32
 3  شنبه  04:21  05:47  11:15  16:44  17:04  22:32
 4  يکشنبه  04:22  05:48  11:15  16:42  17:03  22:32
 5  دو شنبه  04:23  05:49  11:15  16:41  17:02  22:32
 6  سه شنبه  04:23  05:50  11:15  16:40  17:01  22:32
 7  چهار شنبه  04:24  05:51  11:15  16:39  16:59  22:32
 8  پنج شنبه  04:25  05:52  11:15  16:38  16:58  22:31
 9  جمعه  04:26  05:53  11:15  16:37  16:57  22:31
 10  شنبه  04:27  05:54  11:15  16:36  16:56  22:31
 11  يکشنبه  04:28  05:55  11:15  16:35  16:55  22:31
 12  دو شنبه  04:29  05:56  11:15  16:34  16:54  22:31
 13  سه شنبه  04:29  05:57  11:15  16:33  16:53  22:31
 14  چهار شنبه  04:30  05:58  11:15  16:32  16:53  22:31
 15  پنج شنبه  04:31  05:59  11:15  16:31  16:52  22:31
 16  جمعه  04:32  06:00  11:15  16:30  16:51  22:31
 17  شنبه  04:33  06:01  11:15  16:29  16:50  22:31
 18  يکشنبه  04:34  06:02  11:15  16:28  16:49  22:31
 19  دو شنبه  04:35  06:03  11:15  16:27  16:48  22:31
 20  سه شنبه  04:36  06:04  11:15  16:26  16:48  22:31
 21  چهار شنبه  04:36  06:05  11:15  16:26  16:47  22:31
 22  پنج شنبه  04:37  06:06  11:15  16:25  16:46  22:31
 23  جمعه  04:38  06:07  11:16  16:24  16:45  22:31
 24  شنبه  04:39  06:08  11:16  16:23  16:45  22:31
 25  يکشنبه  04:40  06:09  11:16  16:23  16:44  22:31
 26  دو شنبه  04:41  06:10  11:16  16:22  16:44  22:31
 27  سه شنبه  04:42  06:11  11:16  16:22  16:43  22:32
 28  چهار شنبه  04:43  06:12  11:16  16:21  16:42  22:32
 29  پنج شنبه  04:43  06:13  11:17  16:20  16:42  22:32
 30  جمعه  04:44  06:14  11:17  16:20  16:41  22:32پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1399/8/7)

شهر: مشهد   ماه: آبان    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:24
طلوع آفتاب
 05:51
اذان ظهر
 11:15
غروب آفتاب
 16:39
اذان مغرب
 16:59
نیمه شب
 22:32
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.
 
Function view in module PrayerTime returned.