شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز  (1397/10/30)

شهر: مشهد   ماه: آذر    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  پنج شنبه  04:45  06:15  11:17  16:19  16:41  22:32
 2  جمعه  04:46  06:16  11:17  16:19  16:41  22:32
 3  شنبه  04:47  06:17  11:18  16:19  16:40  22:33
 4  يکشنبه  04:48  06:18  11:18  16:18  16:40  22:33
 5  دو شنبه  04:49  06:19  11:18  16:18  16:40  22:33
 6  سه شنبه  04:49  06:20  11:19  16:17  16:39  22:33
 7  چهار شنبه  04:50  06:21  11:19  16:17  16:39  22:34
 8  پنج شنبه  04:51  06:22  11:19  16:17  16:39  22:34
 9  جمعه  04:52  06:23  11:20  16:17  16:39  22:34
 10  شنبه  04:53  06:24  11:20  16:16  16:38  22:35
 11  يکشنبه  04:53  06:25  11:20  16:16  16:38  22:35
 12  دو شنبه  04:54  06:25  11:21  16:16  16:38  22:35
 13  سه شنبه  04:55  06:26  11:21  16:16  16:38  22:36
 14  چهار شنبه  04:56  06:27  11:22  16:16  16:38  22:36
 15  پنج شنبه  04:57  06:28  11:22  16:16  16:38  22:36
 16  جمعه  04:57  06:29  11:22  16:16  16:38  22:37
 17  شنبه  04:58  06:30  11:23  16:16  16:38  22:37
 18  يکشنبه  04:59  06:31  11:23  16:16  16:38  22:37
 19  دو شنبه  04:59  06:31  11:24  16:16  16:38  22:38
 20  سه شنبه  05:00  06:32  11:24  16:16  16:39  22:38
 21  چهار شنبه  05:01  06:33  11:25  16:17  16:39  22:39
 22  پنج شنبه  05:01  06:34  11:25  16:17  16:39  22:39
 23  جمعه  05:02  06:34  11:26  16:17  16:39  22:40
 24  شنبه  05:03  06:35  11:26  16:17  16:40  22:40
 25  يکشنبه  05:03  06:36  11:27  16:18  16:40  22:40
 26  دو شنبه  05:04  06:36  11:27  16:18  16:40  22:41
 27  سه شنبه  05:05  06:37  11:28  16:18  16:41  22:41
 28  چهار شنبه  05:05  06:37  11:28  16:19  16:41  22:42
 29  پنج شنبه  05:06  06:38  11:29  16:19  16:41  22:42
 30  جمعه  05:06  06:39  11:29  16:20  16:42  22:43پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز  (1397/10/30)

شهر: مشهد   ماه: آذر    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 05:06
طلوع آفتاب
 06:39
اذان ظهر
 11:29
غروب آفتاب
 16:20
اذان مغرب
 16:42
نیمه شب
 22:43
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.
 
Function view in module PrayerTime returned.