شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز دو شنبه  (1398/4/31)

شهر: مشهد   ماه: تير    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

روز
تاريخ
اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب
 1  شنبه  03:23  05:14  12:33  19:52  20:15  23:38
 2  يکشنبه  03:24  05:14  12:33  19:52  20:16  23:38
 3  دو شنبه  03:24  05:15  12:33  19:52  20:16  23:38
 4  سه شنبه  03:24  05:15  12:34  19:53  20:16  23:38
 5  چهار شنبه  03:25  05:15  12:34  19:53  20:16  23:39
 6  پنج شنبه  03:25  05:16  12:34  19:53  20:16  23:39
 7  جمعه  03:26  05:16  12:34  19:53  20:16  23:39
 8  شنبه  03:26  05:16  12:35  19:53  20:16  23:39
 9  يکشنبه  03:27  05:17  12:35  19:53  20:16  23:40
 10  دو شنبه  03:27  05:17  12:35  19:53  20:16  23:40
 11  سه شنبه  03:28  05:18  12:35  19:53  20:16  23:40
 12  چهار شنبه  03:29  05:18  12:35  19:53  20:16  23:41
 13  پنج شنبه  03:29  05:19  12:35  19:52  20:16  23:41
 14  جمعه  03:30  05:19  12:36  19:52  20:15  23:41
 15  شنبه  03:31  05:20  12:36  19:52  20:15  23:41
 16  يکشنبه  03:32  05:20  12:36  19:52  20:15  23:42
 17  دو شنبه  03:32  05:21  12:36  19:52  20:15  23:42
 18  سه شنبه  03:33  05:21  12:36  19:51  20:14  23:42
 19  چهار شنبه  03:34  05:22  12:36  19:51  20:14  23:43
 20  پنج شنبه  03:35  05:22  12:37  19:51  20:14  23:43
 21  جمعه  03:36  05:23  12:37  19:50  20:13  23:43
 22  شنبه  03:37  05:24  12:37  19:50  20:13  23:43
 23  يکشنبه  03:38  05:24  12:37  19:50  20:12  23:44
 24  دو شنبه  03:39  05:25  12:37  19:49  20:12  23:44
 25  سه شنبه  03:40  05:26  12:37  19:49  20:11  23:44
 26  چهار شنبه  03:41  05:26  12:37  19:48  20:11  23:44
 27  پنج شنبه  03:42  05:27  12:37  19:48  20:10  23:45
 28  جمعه  03:43  05:28  12:37  19:47  20:10  23:45
 29  شنبه  03:44  05:29  12:37  19:46  20:09  23:45
 30  يکشنبه  03:45  05:29  12:38  19:46  20:08  23:45
 31  دو شنبه  03:46  05:30  12:38  19:45  20:08  23:46پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز دو شنبه  (1398/4/31)

شهر: مشهد   ماه: تير    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 03:46
طلوع آفتاب
 05:30
اذان ظهر
 12:38
غروب آفتاب
 19:45
اذان مغرب
 20:08
نیمه شب
 23:46
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.
 
Function main in module Prayertime returned.