گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
در هنگام باركردن آيتمها خطايي رخ داد

مثال


    1234567891011121314   >


تعداد نتایج به دست آمده: 138 مورد

>> کتابداری
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: مرادنژاد، علی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 0
چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی هزینه- اثربخشی کتاب­های چاپی لاتین و پایگاه­های اطلاعاتی مقالات تمام‌متن الکترونیکی لاتین دانشگاه فردوسی مشهد در دو حوزه موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی می­باشد. بخش اول پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از دو سؤال پژوهشی به تشریح راهکارهای فعلی مجموعه‌سازی و ارائه پیشنهادها و راهکارهایی درباره انتخاب مناسب کتاب‌های چاپی و پایگاه­های اطلاعاتی لاتین می­پردازد. جامعه آماری برای پاسخگویی به سؤالات این بخش دست‌اندرکاران بخش سفارشات در دانشکده­های حوزه­های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی بودند که با روش نمونه­گیری غیر احتمالی افزایشی انتخاب شدند. بخش دوم پژوهش با رویکردی کمّی و با کمک سه فرضیه پژوهشی به تعیین میزان استفاده کاربران (دانشجویان، اعضای هیأت علمی و دیگر کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد) و تعیین هزینه­های خرید کتاب­های چاپی و هزینه­های اشتراک پایگاه­های اطلاعاتی لاتین پرداخت. جامعه آماری این قسمت پژوهش عبارت بودند از 1897 عنوان کتاب­ چاپی لاتین و پایگاه‌های اطلاعاتی مقالات تمام­متن الکترونیکی لاتین (Elsvier؛ Proquest؛ Springer؛ Scopus؛ IEEE؛ ACS؛ ASME؛ Ebsco؛ Emerald؛ Oxford؛ Sage Publication و Wiley). درباره کتاب­های چاپی از نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شد و با استفاده از فرمول مورگان و کرجسی حجم نمونه 320 عنوان تعیین شد. ارزشیابی مجموعه در این پژوهش از سه روش علمی "بررسی دیدگاه دست‌اندرکاران امر سفارشات در مورد مجموعه، با توجه به اسناد و مدارک مجموعه­سازی"، شمارش "فراوانی استفاده" و "تحلیل هزینه- اثربخشی" انجام پذیرفت. در این راستا برای گردآوری اطلاعات، از ابزارها و روش­های بررسی اسنادی، مشاهده و مصاحبه استفاده شد. در ابتدا با بررسی اسنادی، اسناد و مدارک کتابخانه­ای مانند "قبض­های انبار کتاب­های چاپی"، "دفتر ثبت کتاب­های چاپی" و "توافق­نامه­های مجوز استفاده" پایگاه­های اطلاعاتی، جهت تعیین تعداد کل جامعه و حجم نمونه مورد استفاده قرار گرفتند. پس از تعیین نمونه­ها، برخی اطلاعات دیگر، مانند قیمت خرید کتاب­های چاپی و قیمت اشتراک پایگاه­های اطلاعاتی از طریق این ابزارها گردآوری شدند. جهت مطالعه رفتار کاربران و میزان استفاده آنها از منابع به روش مشاهده (ثبت وقایع) عمل شد. در این راستا با بررسی رخدادهای امانت نرم‌افزار سیمرغ برای کتاب‌های چاپی و همچنین بررسی این رخدادها از طریق "تحلیل گزارش‌های تراکنش" برای پایگاه‌های اطلاعاتی، آثار به جا مانده از رفتارهای کاربران استخراج گردید. درباره سیاست­های مجموعه­سازی نیز اطلاعات از طریق بررسی اسناد و مدارک و نیز "مصاحبه متمرکز گروهی" با دست‌اندرکاران سفارشات کتابخانه­های مورد مطالعه انجام گرفت. یافته­های پژوهش نشان داد، کتابخانه­های دانشگاه فردوسی مشهد در ارتباط با کتاب­های چاپی و پایگاه‌های اطلاعاتی، از روش‌ها و رویه­های اصولی و علمی مجموعه­سازی استفاده نمی­کنند. در نهایت آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد: 1. میزان استفاده از کتاب‌های چاپی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است؛ 2. میزان استفاده کاربران در حوزه‌های موضوعی علوم انسانی- اجتماعی و فنی- مهندسی از پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین بیشتر از کتاب‌های چاپی لاتین است؛ 3. هزینه- اثربخشی پایگاه‌های اطلاعاتی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است؛ 4. هزینه- اثربخشی کتاب‌های چاپی لاتین در حوزه فنی- مهندسی بیشتر از حوزه علوم انسانی- اجتماعی است
استاد راهنمای اول: 
استاد مشاور اول: 


>> کتابداری
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: ناصری، زهرا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 0
چکیده: هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی سازماندهی مقوله­های اطلاعاتی (منوها) در وب­سایت كتابخانه­های دانشگاهی ایران از رویكرد كاربرمدار است. در این راستا، 10 وب­سایت کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های ایران توسط 30 نفر دانشجوی ارشد و دكتری از جنبه میزان منطقی بودن سازماندهی مقوله­های اطلاعاتی، همچنین قابلیت درك کاربر و پیش­بینی­پذیری برچسب­های بکار رفته برای بازنمون این مقوله­ها، میزان تأثیر عمق منو (تعداد مراحل یا لایه­های منو) بر كاهش پیش­بینی­پذیری، بر افزایش گم­شدگی و صرف زمان بیشتر كاربر برای پیدا كردن اقلام اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور از چهار روش مختلف (مكاشفه­ای، تحلیل ساختار، مرتب­سازی كارت­ها و مصاحبه نیمه­ساختار یافته) برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. نتایج حاكی از آن است كه وب­سایت كتابخانه­های دانشگاهی ایران از جنبه­های مورد بررسی در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. مصاحبه با كاربران نیز این یافته­ها را تأیید كرد. همچنین مشخص شد كه عمق منو زمانی بر كاهش پیش­بینی­پذیری اقلام تحت منو و افزایش زمان برای پیدا كردن اقلام تحت منو تأثیرگذار است كه افزون بر استفاده از لایه­های زیاد، اقلام نیز به درستی دسته­بندی نشده باشند و از برچسب­های خود توصیف و قابل درك برخوردار نباشند. با استفاده از روش مرتب­سازی كارتها، نگاه كاربران به دسته­بندی اقلام اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بخش نشان داد كه كاربران در انتخاب مقوله برای قرار دادن اقلام، دیدگاه متفاوتی از طراحان سایت دارند و برخی از اقلام را در دسته­های متفاوت از طراحان قرار می­دهند. از دیگر روش­های بكار رفته تحلیل ساختار وب­سایت­ها از نظر الگوهای بكار رفته برای دسته­بندی اقلام بود، دستاوردهای این بررسی نشان داد از میان پنج الگوی موجود (كاهشی، افزایشی، محدب، مقعر و ثابت)، ساختار مقوله­های وب­سایت كتابخانه­های دانشگاهی ایران بیشتر از الگوی كاهشی و مقعری استفاده می­كنند. استفاده از الگوی مقعری برخلاف دیگر الگوها باعث كاهش بروز خطای انتخاب می­شود و استفاده از الگوی كاهشی عدم قطعیت در منو را افزایش می­دهد. در پایان، الگوی پیشنهادی توسط پژوهشگر برای درك بهتر و بیشتر سازماندهی اطلاعات (مقوله­ها و منوهای) وب­سایت كتابخانه­های دانشگاهی ارائه شده است.
استاد راهنمای اول: 
استاد مشاور اول: 


>> کتابداری
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: محمودی، حسن
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 0
چکیده: چالشی که اکنون سازمانها با آن مواجه اند، تلاش در جهت به بدست آوردن دانشی است که برتری رقابتی، قدرت خلاقیت و نوآوری و یادگیری سازمانی را در آنها تقویت کرده و بر غنای دانش سازمانی بیافزاید. از آنجا که کتابخانه ها نیز مانند سایر سازمانها بدون دانش نمی توانند خود را سامان دهند و به عنوان نظامی زنده و پویا به حیات خود ادامه دهند، در نتیجه نیازمند پیاده سازی برنامه های مدیریت دانش هستند. از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی از طریق تسهیل ترکیب و مبادله منابع دانشی سازمان و همچنین با فراهم آوری شرایط لازم از جمله ایجاد اعتماد و تعامل بین اعضای سازمان، باعث توسعه مدیریت دانش در سازمان می شود. از این رو، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و میزان اجرای مدیریت دانش مورد توجه این پژوهش قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی تشکیل می دهد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پیمایشی انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه و یک سیاهه وارسی بود. پرسشنامه اول برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. این ابزار بر اساس پرسشنامه ناهاپیت و گوشال((Nahapiet and Goshal,1998 طراحی شده است که سرمایه اجتماعی را به سه بعد شناختی، رابطه ای و ساختاری تقسیم می کند. پرسشنامه دوم و سیاهه وارسی، توسط پژوهشگر طراحی و جهت بررسی میزان اجرای مدیریت دانش در کتابخانه ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است وضعیت سرمایه اجتماعی در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی در سطح متوسط قرار دارد و از میان همه مولفه های آن مولفه هنجارهای مشترک کمترین میانگین و مولفه هویت بیشترین میانگین را دارد. مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی کتابداران بر اساس متغیرهای فردی نیز نشان می دهد، میانگین سرمایه اجتماعی کتابداران مرد و همچنین کتابداران متاهل به ترتیب بیشتر از سرمایه اجتماعی کتابداران زن و کتابداران مجرد می باشد. بررسی رابطه بین متغیرهای فردی "سن" و "مدرک تحصیلی" با میزان سرمایه اجتماعی نیز نشان می دهد که بین این دو متغیر با میزان سرمایه اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد بین میزان سرمایه اجتماعی و سه بعد شناختی، رابطه ای و ساختاری آن با میزان اجرای مدیریت دانش همبستگی مثبت وجود دارد و در میان ابعاد سرمایه اجتماعی بعد رابطه ای بیشترین ارتباط را میزان اجرای مدیریت دانش دارد. همچنین یافته ها حاکی از آن است در همه ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی نمره میانگین بالاتری را کسب کردند. در این راستا، آزمون فرضیه تفاوت نشان داد تنها بین ابعاد اشتراک دانش و کاربرد دانش در کتابخانه های دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی مشهد تفاوت معنادار وجود دارد و در سایر ابعاد مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی اگرچه تفاوت وجود دارد ولیکن این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.
استاد راهنمای اول: 
استاد مشاور اول: 


>> کتابداری
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: قاسمی فلاورجانی، سمانه
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 0
چکیده: در عصر حاضر، مدیریّت دانش به عنوان روشی راهبردی در ارتقاء عملکرد سازمان­ها مطرح می­شود. بر این اساس سازمان­ها برای دست یافتن به برتری در رقابت با یکدیگر بهترین راهکار را استفاده از مدیریّت دانش یافته­اند. سازمان­های آموزشی و به طور مشخّص دانشگاه­ها، از جمله سازمان­هایی هستند که به کارگیری نظام مدیریّت دانش، تأثیر قابل توجّهی در ارتقاء عملکرد و دستیابی به اهداف آن­ها دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نیازهای اطّلاعاتی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد به منظور زمینه­یابی برای طرّاحی نظام مدیریّت دانش برای این دانشگاه است. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­های محقّق­ساخته برای دو گروه اعضای هیأت علمی و کارکنان است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به طور کلّی، اعضای هیأت علمی نسبت به کارکنان احساس نیاز بیشتری به اطّلاعات می­کنند. نتایج آزمون T نشان می­دهد در مورد نیازهای اطّلاعاتی امور اداری و استخدامی، و نیازهای اطّلاعاتی رفاهی تفاوت معناداری میان دو گروه اعضای هیأت علمی و کارکنان وجود ندارد، امّا در مورد نیازهای اطّلاعاتی شغلی-وظیفه­ای این تفاوت معنادار است. در مورد اطّلاعات شهروندی، هر دو گروه اعضای هیأت علمی و کارکنان بیشترین نیاز خود به اطّلاعات را در امور اجتماعی و کمترین نیاز اطّلاعاتی خود را در مسائل سیاسی عنوان کرده­اند. اعضای هیأت علمی بیشترین اطّلاعات خود را از طریق اینترنت و کارکنان بیشترین اطّلاعات مورد نیاز خود را از طریق پورتال ورود یکپارچه اعضا (پویا) بدست می­آورند. مقایسة نیازهای اطّلاعاتی در میان دانشکده­های مختلف بیانگر این بوده که کارکنان دانشکدة اداری و اقتصاد بیشترین نیاز به اطّلاعات و کارکنان دانشکدة ادبیّات کمترین نیاز به اطّلاعات را داشته­اند. اعضای هیأت علمی در دانشکدة تربیت­بدنی بیشترین نیاز به اطّلاعات و اعضای هیأت علمی در دانشکدة الهیّات کمترین نیاز به اطّلاعات را ابراز کرده­اند. مقایسة نیازهای اطّلاعاتی در میان حوزه­های کاری مختلف بیانگر این است که به طور متوسّط کارکنان آزمایشگاه بیشترین نیاز اطّلاعاتی و کارکنان کارگزینی کمترین نیاز اطّلاعاتی را احساس کرده­اند. در مجموع، مقایسة میان نیازهای اطّلاعاتی در دانشکده­ها و حوزه­های کاری مختلف نشان می­دهد، در مؤلّفه­هایی که عمومیّت بیشتری دارد رابطة میان نیازهای اطّلاعاتی معنادار است و مؤلّفه­هایی که مربوط به حوزه­های کاری خاصّی است رابطه موجود معنادار نیست. در مورد مشکلات موجود در جهت تأمین نیازهای اطّلاعاتی، اعضای هیأت علمی بیشترین مشکل را پاسخگو نبودن مسئولان، و کارکنان بیشترین مشکل را ناهماهنگی در ساختار اداری می­دانند.
استاد راهنمای اول: 
استاد مشاور اول: 


>> کتابداری
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: رهنما، ساناز
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 0
چکیده: امروزه برقراری ارتباط موثر را می‌توان از الزامات زندگی اجتماعی دانست. كتابداران شاغل در كتابخانه‌ها نیز با برقراری ارتباط شایسته و مناسب با كاربران می‌توانند نقش مهمی در مرتفع نمودن نیازهای اطلاعاتی جامعه داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مهارت‌های ارتباطی كتابداران دانشگاه فردوسی مشهد و سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از ارتباط با كتابداران صورت پذیرفت. این پژوهش از نوع كاربردی بوده و به شیوه پیمایشی انجام شد. به منظور گردآوری اطلاعات از كتابداران و دانشجویان از پرسشنامه و فرم اطلاعات جمعیت شناختی بهره گرفته شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، به طور كلی وضعیت مهارت‌های ارتباطی كتابداران خوب می‌باشد و در این راستا بررسی رابطه میان رضایتمندی دانشجویان از تعامل با كتابداران و میزان برخورداری كتابداران از مهارت‌های ارتباطی نشان داد بین این دو متغیر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین آزمون سایر فرضیه‌های پژوهش نشان داد میان متغیرهای "میزان تحصیلات" و "تجربه" كتابداران با میزان برخورداری از مهارت‌های ارتباطی رابطه معناداری وجود ندارد. افزون بر آن، یافته‌ها نشان داد وضعیت برخورداری كتابداران از مهارت‌های ارتباطی در حوزه‌های تحصیلی چهارگانه، در یك سطح بوده و تفاوت معناداری در این رابطه مشاهده نشد. با این وجود بین میزان رضایتمندی دانشجویان از برقراری تعامل با كتابداران در حوزه‌های تحصیلی چهارگانه تفاوت معناداری وجود دارد و بررسی تاثیر متغیر "جنسیت" بر میزان رضایتمندی دانشجویان نشان داد، ارتباط معناداری میان رضایتمندی دانشجویان از تعامل با كتابداران همجنس و غیرهمجنس وجود ندارد. یكی دیگر از اهداف پژوهش حاضر شناسایی مهمترین عوامل موثر بر تعامل بین فردی از دیدگاه كتابداران بود. نتایج به دست آمده نشان داد، مهمترین عوامل موثر بر تعامل بین فردی، ابتدا عوامل سازمانی است و پس از آن عوامل محیطی، فردی و فرهنگی تاثیرگذار می‌باشند. افزون بر این، در رابطه با مهمترین عوامل رضایتمندی دانشجویان از تعامل با كتابداران، یافته‌های پژوهش نشان داد مراجع‌پذیر بودن، اشارات و حركات، اعلام آگاهی از حضور دیگران، اجتناب از كاربرد واژگان خاص، گوش دادن فعال، پایان رضایت بخش به تعامل، لحن صدا و تنظیم عواطف مهمترین این عوامل عنوان شده كه میزان رضایت نیز در حد مناسبی تعیین گردید
استاد راهنمای اول: 
استاد مشاور اول: 
کلید واژه ها:  مهارتهای ارتباطی ، تعامل بین فردی ، رضایتمندی ، دانشجویان ، کتابداران ، دانشگاه فردوسی مشهد ، عوامل موثر بر تعامل بین فردی


>> کتابداری
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: آدمیان، رضا
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 0
چکیده: هدف این پژوهش بررسی تاثیرتوسعه یافتگی كشورها برمیزان رویت پذیری مقالات هم تالیقی علمی بااستفاده ازروش علم سنجی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مقالات هم تالیفی حوزه علوم نمایه شده درپایگاه ای اس ای درسالهای 2005و2006،به همراه استنادهای این مقالات درطول سالهای 2005تا2010 می باشد. برای دسترسی به اهداف این پژوهش ابتدابه صورت تصادفی براساس لیست سازمان توسعه وهمكاری اقتصادی حجم نمونه ای به تعداد20 كشورشامل 10 كشورتوسعه یافته و10 كشوردرحال توسعه انتخاب شدند. فهرست مقالات حوزه علوم دراین كشورهابه صورت سالانه طی سالهای 2005و2006 ازوبگاه علوم تهیه ومقالات هم تالیفی جداگردید. آنگاه بااستفاده ازجدول مورگان ازمجموعه مقالات هم تالیفی نمونه گیری به عمل امد. میزان رویت پذیری تمامی مقالات نمونه گیری شده دردوسال پایه درطی یك دوره شش ساله 2005 تا2010 موردبررسی قرارگرفت. یافته ها نشان میدهد كه متوسط استنادبه مقالات مشترك كشورهای درحال توسعه باكشورهای توسعه یافته 11/29، ومتوسط استنادبه مقالات هم تالیفی غیرمشترك كشورهای درحال توسعه باكشورهای توسعه یافته 5/18 است هم چنین بین تعدادكشورهای همكاری كننده درمقالات حاصل ازهمكاری علمی ومیزان استنادبه انهارابطه مثبت وجودداشته وضریب هم بستگی بین این دومتغییرمثبت پانصدوسی وهشت هزارم می باشد.دربررسی تفاوت معناداری بین الگوهای همكاری علمی دركشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه مشاهده شدكه میزان همكاری علمی منطقه ای یاقاره ای دركشورهای توسعه یافته حدودسه برابركشورهای درحال توسعه ومیزان همكاری علمی درون قطبی دركشورهای توسعه یافته حدودیازده برابركشورهای درحال توسعه است كه نشان ازتمایل بالای محققان برای همكاری علمی باهمكاران خود دركشورهای توسعه یافته راداردامابین میزان همكاری های ملی وفرامنطقه ای دركشورهای توسعه یافته ودرحال توسعه تفاوت چندانی وجودندارد. الگوهای همگاری علمی(ملی یابین المللی) برمیزان استنادمقالات تاثیرمتفاوتی دارد. میزان استنادمقالات هم تالیفی بین المللی حدود یكونیم برابرمیزان استنادبه مقالات هم تالیفی ملی است.درمجموع اختلاف میزان استناد به همكاری های بین المللی بامیزان استنادبه همكاری های ملی دركشورهای توسعه یافته حدودهفت ممیزپنجاه وشش صدم بیشترازكشورهای درحال توسعه حدودپنج ممیزنودوهفت صدم است. بین میزان رویت پذیری مقالات هم تالیفی دركشورهای توسعه یافته وكشورهای درحال توسعه تفاوت معنی داری وجوددارد.میانگین استنادبه مقالات هم تالیفی كشورهای توسعه یافته حدوددوبرابركشورهای درحال توسعه است. نتایج حاصله نشان می دهد همكاری های بین المللی بویژه همكاری با كشورهای توسعه یافته باعث افزایش حدودیك ونیم برابری میزان استنادبه مقالات علمی كشورهای درحال توسعه می شودوكشورهای درحال توسعه برای افزایش رویت پذیری مقالات خودبهتراست همكاری های خودباكشورهای توسعه یافته راگسترش دهند .
استاد راهنمای اول: 
استاد مشاور اول: 
کلید واژه ها:  رویت پذیری ، هم تالیفی ، توسعه یافتگی ، موسسه اطلاعات علمی ، isi


>> کتابداری
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: نیک زمان، امیر
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 0
چکیده: 
استاد راهنمای اول: 
استاد مشاور اول: 


>> کتابداری
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: نادری، محمد رامین
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 0
چکیده: در فرایند رشد شناختی کودک از جنبه ذهنی، توانمندی‌هایی به دست می آورد که بر میزان شناخت او از محیط و چگونگی تعامل با آن، اثر گذاشته و به شکل گیری ساختارهای ذهنی او می انجامد. به این دلیل پیاژه اهمیت ویژه ای برای رشد شناختی كودكان در نظر گرفته و نقش تجربه در آن را بیش از آموزش می داند. وب، محیطی نوین و قابلیت هایی گسترده برای تجربه اندوزی، یادگیری و سرگرمی در مدرسه، كتابخانه و خانه برای کودکان فراهم کرده است. با این وجود، مشخص نیست این منابع اطلاعاتی تا چه میزانی می توانند بستری برای تجربه فعال در جهت بهبود رشد شناختی کودکان ایجاد کنند. هدف از انجام پژوهش جاری تحلیل توانمندی وب سایت‌های کودکان 7 تا 11 سال در پرورش مهارت‌ها و ویژگی های مورد توجه در نیم دوره عملیات عینی از دیدگاه نظریه رشد شناختی پیاژه می باشد. این پژوهش کاربردی، با استفاده از روش های تحلیل محتوا و پیمایشی در دو بخش انجام شد. در بخش نخست برای ساخت ابزار گردآوری اطلاعات، پیشینه های موجود تحلیل و چهار مفهوم پایه ای "اجتماع پذیری"، "درک مفهوم های زمان و سرعت، فضا، مکان و طول و عدد"، "تفکر منطقی" و "کنجکاوی" شناسایی شد. برای گردآوری اطلاعات سیاهه وارسی مورد استفاده قرار گرفت. از آنجا كه تجربه مشابهی در پیشینه ها به دست نیامد، سیاهه وارسی، بر پایه رهنمودهای ارائه شده توسط استافلبیم (Stufflebeam, 2000) برای طراحی این ابزار، استفاده گردید. در این فرایند، متغیرهای كلی و جزئی در پیوند با هر مفهوم شناسایی شد. از تفسیر برخی از رهنمودها و نیز متغیرهای جزئی، 169 مصداق به دست آمد و به سیاهه وارسی راه یافت. با انجام دسته بندی، این مصداق ها در 7 طبقه کلی (متغیرهای کلان) و 18 طبقه فرعی (متغیرهای جزئی) قرار گرفتند. در این فرایند، اعتبار هر مرحله از طراحی با مشورت با صاحب نظران و متخصصان كنترل شد. بخشی از نمونه پژوهشی، 30 وب سایت انگلیسی که به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند از سیاهه "بهترین وب سایت ها برای کودکان"[1]، انتخاب گردید را در بر گرفت. بخش دیگر را نیز 11 وب سایت فعال طراحی شده در ایران تشکیل داد که توسط دیگر پژوهش ها مناسب معرفی شده بودند. یافته ها نشان داد که وب سایت های مورد بررسی در بسترسازی برای پرورش چهار مفهوم پایه ای و در پی آن رشد شناختی نقش کمی دارند. در این میان، تفكر منطقی بیشتر در طراحی وب سایت ها مورد توجه بوده است. نتیجه آزمون فریدمن برای فرضیه نخست ثابت کرد که تفاوت معناداری میان میزان حضور هر یک از متغیرهای کلان در وب سایت های کودکان وجود دارد. انجام آزمون های t و U من ویتنی برای فرضیه دوم ثابت کرد که از نظر حضور متغیرهای کلان و جزئی، تفاوتی میان وب سایت های حاضر در دو گروه سرگرمی و آموزشی وجود ندارد. نتیجه آزمون دوم در راستای بیان های نظری بوده و نویدبخش می باشد اما نتیجه آزمون نخست به نقش کم این منابع، در رشد همه جانبه شناخت اشاره دارد. دستاوردهای این پژوهش،‌ جدول رتبه بندی وب سایت ها بر پایه معیارهای رشد شناختی كودكان و سیاهه ارزیابی و/یا طراحی وب سایت های مناسب برای كمك به آن می باشد. این ابزارها، الگوهای مناسبی برای سه گروه از استفاده كنندگان آن می باشند: كتابخانه ها در طراحی و یا استفاده از وب سایت ها برای كمك به رشد شناختی كودكان؛ طراحان برای ایجاد چنین وب سایت هایی؛ و معلمان و والدین برای بهره گیری از آنها
استاد راهنمای اول: 
استاد مشاور اول: 


>> کتابداری
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: فتحیان دستگردی، اکرم
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 0
چکیده: هدف پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی قابلیت‌های هستی‌شناسی در مقایسه با اصطلاحنامه در ساختار سنتی آن است. به منظور ارائه مدلی از هستی‌شناسی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی و با هدف گسترش این ابزار به عنوان ابزار معناشناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه، با روش تحلیل حوزه به ساخت نمونه اولیه‌ای از هستی‌شناسی در حوزه «نمایه‌سازی» با عنوان ASFAOnt پرداخته شد. هستی‌شناسی طراحی شده، حاصل تبدیل مفاهیم حوزه «نمایه‌سازی» اصطلاحنامه اصفا به هستی‌شناسی است که در چهار مرحله شامل گردآوری مفاهیم، کشف و تعیین روابط میان مفاهیم، ایجاد کاربرگه برای هر مفهوم مطابق با ویژگی‌های هستی‌شناسی و طراحی ساختار هستی‌شناسی در محیط نرم‌افزارProtégé طراحی گردید. به منظور ارزیابی کارآمدی ساختار هستی‌شناسی طراحی شده با روش تحلیل حوزه در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم، در یک مطالعه «کاربردپذیری» به سنجش هستی‌شناسی در مقایسه با اصطلاحنامه پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش با توجه به انتخاب روش «آزمون کاربردپذیری»، دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی بودند که واحد درسی «نمایه‌سازی» را گذرانده و با حوزه «نمایه‌سازی» آشنایی داشتند. ابزار گردآوری اطلاعات، دو پرسشنامه عامل‌بندی شده منطبق با روش آنتومتریک، یکی برای ارزیابی اصطلاحنامه اصفا و دیگری برای ارزیابی هستی‌شناسی بود. در آزمون ارزیابی، هر کاربر کلیدواژه‌های مورد نظرش در حوزه «نمایه‌سازی» را در هر دو ابزار، جستجو می‌کرد و پس از انجام جستجو، پرسشنامه مربوط به ابزارها را تکمیل می‌نمود. همچنین از روش بلند فکر کردن در حین جستجو و از مصاحبه پس از انجام جستجو به منظور گردآوری اطلاعات تکمیلی در زمینه نقاط ضعف و قوت هستی‌شناسی و نیز برای گسترش هستی‌شناسی استفاده شد. سؤالات پرسشنامه‌ها به پنج معیار اصلی «امکانات تصویری در بازنمون دانش»، «نمایش محتوا»، «محتوا» (مفاهیم، روابط و نمونه‌ها)، «درک کاربر از محتوا» و «جستجو و بازیابی محتوا» تقسیم شد. چهار معیار اول در آزمون فرضیه یک (مقایسه کارآمدی بازنمون دانش) و آخرین معیار در آزمون فرضیه دو (مقایسه کارآمدی بازیابی مفاهیم حوزه موضوعی) بررسی گردید. نتایج آزمون فرضیه یک نشان داد میانگین پاسخ‌های کاربران در مورد متغیرهای مربوط به معیارهای مرتبط با کارآمدی بازنمون دانش در هستی‌شناسی از میانگین پاسخ‌های مربوط به اصطلاحنامه اصفا بیشتر است و اختلاف معناداری میان این دو ابزار وجود دارد. نتایج آزمون فرضیه دو نیز نشان داد میانگین پاسخ‌های کاربران در مورد متغیرهای مربوط به معیار مرتبط با کارآمدی بازیابی مفاهیم موضوعی در هستی‌شناسی از میانگین پاسخ‌های مربوط به اصطلاحنامه اصفا بیشتر است. با توجه به اثبات هر دو فرضیه آزمون می‌توان نتیجه گرفت، از نظر کاربران میزان کارآمدی هستی‌شناسی در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم بیشتر از میزان کارآمدی اصطلاحنامه اصفا است. همچنین با رویکرد تحلیل حوزه می‌توان ابزارهای معناشناختی کارآمدتری در بازنمون دانش و بازیابی مفاهیم حوزه‌های موضوعی در مقایسه با ابزارهای سنتی نظیر اصطلاحنامه‌ها طراحی نمود.
استاد راهنمای اول: 
استاد مشاور اول: 


>> کتابداری
شماره بازیابی: 0
نام نویسنده: فاضلی دهکردی، نگار
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد
سال انتشار: 
تعداد صفحات: 0
چکیده: سواداطلاعاتی یكی ازمفاهیم اصلی عصراطلاعات است. برخورداری ازسواداطلاعاتی، افرادرابرای زندگی دردورانی توانمندمی سازد كه دستیابی به موقع به اطلاعات باكیفیت امتیازی رقابتی درعرصه های علمی،اقتصادی، اجتماعی و....محسوب می شود. آغاز كسب توانمندی های سواداطلاعاتی ازدوران مدرسه تاثیربیشتری برنهادینه شدن این توانمندیها درفرد دارد.ازاین رو امروزه دربسیاری ازكشورهای پیشرفته نظامهای آموزش و پرورش می كوشند تاباتلفیق برنامه های آموزش سواداطلاعاتی دربافت برنامه های اموزشی خوددانش اموزان رادراین زمینه توانمندكنند دراین كشورها كتابداران اموزشگاهی به دلیل ماهیت حرفه ای خودبه عنوان نیروی انسانی اموزش دهنده وتوسعه دهنده سواداطلاعاتی درمدارس محسوب می شودوبرای پذیرش چنین نقشی اموزش های لازم وموردنیازرادریافت می كنند.درایران پژوهش های اندكی درزمینه سواداطلاعاتی درمدرسه وهم چنین تربیت كتابداران اموزشگاهی باسواد اطلاعاتی انجام شده است. دراین پژوهش باهدف سنجش نیازهای اموزشی كتابداران اموزشگاهی شهراصفهان درزمینه سواداطلاعاتی فرایندنیازسنجی اموزشی در5 مرحله وبه شیوه پیمایش درمتون، اسناد،نظرمسئولان ومتخصصان وهم چنین نظرسنجی ازكتابداران آموزشگاهی انجام گرفت. درمرحله اول ابتدااستانداردهای سواد اطلاعاتی ونیزاستانداردها و متون پژوهشی مربوط به صلاحیت های كتابداران آموزشگاهی در 8 بخش و با اشتفاده ازالگوی طبقه بندی بلوم در سه دسته دانش مهارت و نگرش تئوین شدند. نتیجه تحلیل اسناد آموزش و پرورش و نیز مصاحبه با دو نفر از مسئولان آموزش و پرورش و دو نفر از متخصصان سواد اطلاعاتی كشور نشان داد كه گرچه مفهوم سواد اطلاعاتی به اندازه كافی در اسناد آموزش و پرورش ایران مورد توجه قرار نگرفته است اما هدف هایی در این اسناد وجود دارد كه با هدفهای سواد اطلاعاتی همراستا هستند. برای تحقق این هدفها نیز راهكارهایی در اسناد آموزش و پرورش پیشنهاد شده كه با فعالیت های كتابخانه همراستا هستند. گرچه در این اسناد به كتابداران آموزشگاهی برای انجام این راه كارها توجهی نشده است این توانمندیها و توانمندیهای به دست آمده از تحلیل اسناد و مصاحبه شباهتت و همسویی زیادی وجود دارد. در مرحله سوم نیاز سنجی با استفاده از توانمندیهای تعیین شده& هدفهای كلی آموزش سواد اطلاعاتی به كتابدران آموزگاهی تدوین شدند. پس از اعتبار سنجی توانمندیها و هدف های كلی آموزش توسط 4 نفر از پژوهشگران سواد اطلاعاتی بر پایه هدفهای كلی آموزش پرسشنامه ای برای سنجش وضعیت موجود و وضعیت مطلوب توانمندیهای سواد اطلاعاتی كتابداران آموزشگاهی شهر اصفهان از دیدگاه آنها تهیه شد. تحلیل اطلاعات به دست آمده از این طریق نشان داد كه دو قلمرو دانش و مهارت تفاوت زیادی بین وضعیت موجود و مطلوب وجود دارد و این كتابداران در زمینه دانش و مهارت سواد اطلاعاتی به آموزش نیاز دارند . درقلمرو نگرش نیز گرچه كتابداران آموزشگاهی باور دارند كه توانمندیهای سواد اطلاعاتی برای آنها ضروری است با این حال كمبود برخی امكانات ممكن است انگیزه كتابداران را برای فعالیت برپایه این باور كم كند. از این رو با ارائه برخی آموزش ها می توان به تقویت انگیزه های درونی انها برای حل مشكلات و بسط سواد اطلاعاتی كمك كرد. در نهایت در مرحله پنجم نیازسنجی هدف های ویژه آموزش سواد اطلاعاتی تدوین شدند. نتایج بدست آمده می تواند به مسئولان وزارت ْآمووزش و پرورش انجمن كتابداری ایران و سایر نهاد های آموزشی مرتبط برای برگزاری دوره های آموزشی موثر كمك كند.
استاد راهنمای اول: 
استاد مشاور اول: 
کلید واژه ها:  ندارد ، ندارد ، ندارد ، ندارد

    1234567891011121314   >


پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز دو شنبه  (1398/4/31)

شهر: مشهد   ماه: تير    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 03:46
طلوع آفتاب
 05:30
اذان ظهر
 12:38
غروب آفتاب
 19:45
اذان مغرب
 20:08
نیمه شب
 23:46
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.