صفحات موجود - مرتب شده با عنوان

عنوان تاریخ ایجاد عملیات
2019-03-25 16:47:17 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
associations-iran 2019-04-17 08:28:44 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
associations-world 2019-03-16 06:09:02 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Contact Us 2019-04-14 06:43:13 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr Azad 2019-04-20 10:11:27 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr Azad- Pub 2019-04-20 10:10:52 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr davarpanah 2019-04-20 10:11:31 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr sanatjoo 2019-04-20 10:11:36 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr- Fattahi 2019-04-20 10:11:18 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr- fattahi. pub 2019-04-20 10:10:45 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]

    1234567   >


پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز شنبه  (1398/1/31)

شهر: مشهد   ماه: فروردين    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:19
طلوع آفتاب
 05:52
اذان ظهر
 12:30
غروب آفتاب
 19:09
اذان مغرب
 19:29
نیمه شب
 23:44
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.