صفحات موجود - مرتب شده با عنوان

عنوان تاریخ ایجاد عملیات
2020-01-20 02:15:36 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
associations-iran 2020-01-15 03:14:20 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
associations-world 2020-01-19 12:36:46 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Contact Us 2020-01-19 22:53:41 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr Azad 2020-01-25 12:52:42 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr Azad- Pub 2020-01-24 17:51:57 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr davarpanah 2020-01-25 14:30:28 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr sanatjoo 2020-01-20 10:34:37 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr- Fattahi 2020-01-25 21:21:56 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr- fattahi. pub 2020-01-21 15:08:12 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]

    1234567   >


پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز دو شنبه  (1398/11/7)

شهر: مشهد   ماه: بهمن    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 05:07
طلوع آفتاب
 06:36
اذان ظهر
 11:44
غروب آفتاب
 16:51
اذان مغرب
 17:13
نیمه شب
 22:59
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.