صفحات موجود - مرتب شده با عنوان

عنوان تاریخ ایجاد عملیات
2019-07-02 10:17:34 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
associations-iran 2019-07-01 08:51:29 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
associations-world 2019-05-10 09:53:10 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Contact Us 2019-05-16 08:17:38 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr Azad 2019-07-19 03:28:28 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr Azad- Pub 2019-07-22 11:36:36 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr davarpanah 2019-07-16 18:23:28 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr sanatjoo 2019-07-20 19:15:05 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr- Fattahi 2019-07-20 07:20:54 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]
Dr- fattahi. pub 2019-07-20 00:24:00 [مشاهده | صفحه آماده چاپ]

    1234567   >


پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز دو شنبه  (1398/4/31)

شهر: مشهد   ماه: تير    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 03:46
طلوع آفتاب
 05:30
اذان ظهر
 12:38
غروب آفتاب
 19:45
اذان مغرب
 20:08
نیمه شب
 23:46
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.