دوره كارشناسى: هدف از تدريس دروس كتابدارى در سطح كارشناسى آشنا نمودن دانشجويان با اهميت نقش كتابخانه در گسترش فرهنگ، علوم و فنون در جامعه و آماده نمودن آنها جهت كار در كتابخانه‏ها و ايجاد مهارتهاى لازم در انجام اين امور است.تعداد واحد درسي اين دوره 135 واحد است. دروس دوره هفت ترمي رشته كتابداري-گرايش علوم انساني و اجتماعي به شرح ذیل می باشد:

نیمسال تحصیلی اول

واحد

پیشنیاز

نظری- عملی

نوع درس

شماره درس

نام درس

ردیف

3

-

نظری- عملی

گرایش

21433250

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی

1

3

-

نظری- عملی

تخصصی

21433045

سازماندهی مواد1

2

2

-

نظری

پایه

21430013

روانشناسی اجتماعی

3

2

-

نظری

پایه

21430035

تاریخ تمدن

4

3

-

نظری

تخصصی

21433205

کتابخانه و کتابداری

5

2

-

نظری

تخصصی

21433034

مجموعه سازی 1

6

2

-

عملی

تخصصی

21433216

واژه پرداز رايانه اي لاتين

7

3

-

نظری

عمومی

251

زبان خارجه

8

مجموع تعداد واحدها: 19

نیمسال دوم تحصیلی

واحد

پیشنیاز

نظری- عملی

نوع درس

شماره درس

نام درس

ردیف

2

-

نظری

عموی

252

اخلاق و تربیت اسلامی

1

2

-

نظری

عموی

111

تاریخ اسلام

2

1

-

عملی

عموی

110

تربیت بدنی1

3

2

-

نظری- عملی

تخصصی

21432019

مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسوادا

4

2

-

نظری- عملی

تخصصی

21431024

مرجع شناسی عمومی- فارسی و عربی

5

3

سازماندهی1

نظری- عملی

تخصصی

21433056

سازماندهی مواد2

6

2

2412425

عملی

تخصصی

242430

واژه پردازی رایانه ای لاتین

7

3

-

نظری

گرایش

21433318

روان شناسی کودک و نوجوان

8

2

-*

نظری

پایه

21430080

متون اختصاصی انگلیسی1

9

مجموع تعداد واحدها: 20

نیمسال سوم تحصیلی

واحد

پیشنیاز

نظری- عملی

نوع درس

شماره درس

نام درس

ردیف

2

-

نظری

عمومی

101

معارف اسلامی

1

2

-

نظری

پایه

21430126

تاریخ ادبیات ایران و جهان

2

3

-

نظری- عملی

موضوعی

21433385

آشنایی با سخت افزارها و نرم افزارهای مورد استفاده در کتابخانه

3

2

-

نظری- عملی

تخصصی

21433090

مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان

4

3

2412110

2412111

2412113

عملی

تخصصی

21433227

کارآموزی1

5

2

-

نظری- عملی

تخصصی

21433147

مرجع عمومی لاتین

6

2

2412460

نظری

پایه

21430160

زبان عمومی

7

3

-

عملی

عمومی

250

فارسی

8

محموع تعداد واحد: 19

نیمسال چهارم تحصیلی:

واحد

پیشنیاز

نظری- عملی

نوع درس

شماره درس

نام درس

ردیف

2

101

نظری

عمومی

106

معارف اسلامی2

1

2

2412201

نظری

تخصصی

21430091

متون اختصاصی انگلیسی2

2

3

2412234

نظری- عملی

تخصصی

2143231

تکنولوژی اطلاعات

3

3

2412112

عملی

تخصصی

21433238

کارآموزی2

4

2

2412110

نظری- عملی

تخصصی

21433114

مجموعه سازی2 - تهیه و سفارش

5

2

-

نظری- عملی

تخصصی

2143220

روش تحقیق در کتابدرای

6

3

2412111

2412112

نظری- عملی

تخصصی

21433125

سازماندهی مواد3 - فهرست نویسی

7

2

-

نظری

تخصصی

21433078

ساختمان و تجهیزات کتابخانه

8

محموع تعداد واحد: 19

نیمسال پنجم تحصیلی

واحد

پیشنیاز

نظری- عملی

نوع درس

شماره درس

نام درس

ردیف

2

2412213

2412110

نظری

پایه

21430137

مدیریت نشریات ادواری

1

2

2412223

نظری

پایه

21430148

اطلاعات و اجتماع

2

2

-

نظری

پایه

21430079

تاریخ عمومی فلسفه

3

3

-

نظری

گرایش

21433261

مبانی سازمان و مدیریت

4

3

-

نظری

گرایش

21433272

مبانی علم حقوق

5

2

-

نظری

عمومی

253

متون اسلامی آیات و احادیث

6

2

2412113

نظری- عملی

تخصصی

انتخابی

21433374

21433352

مقدمات آرشیو یا مرجع شناسی اسلامی

7

3

2412214

نظری- عملی

تخصصی

21433409

سازماندهی مواد رایانه ای

8

نیمسال ششم تحصیلی

واحد

پیشنیاز

نظری- عملی

نوع درس

شماره درس

نام درس

ردیف

2

2412202

نظری

پایه

2412460

متون اختصاصی انگلیسی3

1

3

-

نظری

گرایش

21433283

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

2

3

-

نظری

تخصصی

21433103

اداره کتابخانه

3

3

2412214

2412213

2412216

عملی

تخصصی

21433181

کارآموزی3

4

2

2412216

2412113

نظری

تخصصی

21433169

اصول کار مرجع

5

2

-

نظری

تخصصی

انتخابی-

21433410

مبانی و روش های سواد اطلاعاتی

6

3

-

نظری

گرایش

21433249

آمار و احتمالات مقدماتی

7

2

-

نظری

عمومی

112

انقلاب اسلامی و ریشه های آن

8

محموع تعداد واحد: 20

نیمسال هفتم تحصیلی

واحد

پیشنیاز

نظری- عملی

نوع درس

شماره درس

نام درس

ردیف

3

2412216

نظری- عملی

تخصصی

21433421

مرجع شناسی الکترونیکی

1

3

-

نظری

گرایش

21433307

کلیات علم اقتصاد

2

1

-


عمومی


تنظیم خانواده و جمعیت

3

3

-

نظری

گرایش

21433329

تاریخ ادیان

4

2

-

نظری

پایه

21430046

مبانی جامعه شناسی

5

3

2412216

2412435

2412221

نظری- عملی

موضوعی

21433192

کارآموزی4

6

1

110

عملی

عمومی

110

تربیت بدنی2

7

3

2412234

2412455

نظری- عملی

موضوعی

21433432

آشنایی با نرم افزار پایگاه های اطلاعاتی کتابخانه ها

8

دوره كارشناسي ارشد : هدف از اين دوره تربيت افراد متخصص و آزموده در رشته‌هاي كتابداري و اطلاع‌رساني براي اداره نمودن كتابخانه‌ها و مراكز اسناد و مدارك، سازمان دادن به منابع جهت بهره‌برداري صحيح، ارائه خدمات مناسب با نيازهاي جامعه علمي و تربيت متخصصان واجد شرايط براي آموزش و پرورش در حوزه كتابداري و اطلاع‌رساني مي‌باشد.

نیمسال اول تحصیلی

واحد

پیشنیاز

نظری- عملی

نوع درس

شماره درس

نام درس

ردیف

2

-

نظری

تخصصی

31430010

مبانی کتابداری

1

2

-

نظری

پایه

31430021

روش تحقیق

2

2

-

نظری

تخصصی

31431013

مجموعه سازی 1

3*

2

-

عملی

تخصصی

31433053

تکنولوژی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی

4

3

-

نظری- عملی

تخصصی

31433064

ذخیره و بازیابی اطلاعات

5

نیمسال دوم تحصیلی

واحد

پیشنیاز

نظری- عملی

نوع درس

شماره درس

نام درس

ردیف

3

-

نظری- عملی

تخصصی

2413304

سازماندهی مواد

1**

2

-

نظری- عملی

تخصصی

31431024

مرجع شناسی عمومی

2**

2

31433053

نظری- عملی

تخصصی

31433086

داده پردازی

3

2

31431013

نظری- عملی

تخصصی

31433097

نشریات ادواری

4

3


نظری

تخصصی

31433100

آمار

5

2

-

نظری- عملی

-

31433122

مطالعه مستقل

6

نیمسال سوم تحصیلی

واحد

پیشنیاز

نظری- عملی

نوع درس

شماره درس

نام درس

ردیف

2

-

نظری

تخصصی

31433031

سمینار و تحقیق

1

3

31431024

نظری- عملی

تخصصی

31433042

مرجع شناسی اختصاصی

2

2

2413304

31433064

نظری- عملی

تخصصی

31433075

نمایه سازی و چکیده نویسی

3

2

حذف

نظری

تخصصی

31433144

آشنایی با نظام های کامپیوتری

4

نیمسال چهارم تحصیلی

واحد

پیشنیاز

نظری- عملی

نوع درس

شماره درس

نام درس

ردیف

2

-

نظری- عملی

تخصصی

31430020

کارورزی

1

4

-

نظری- عملی

تخصصی

31430019

رساله- پایان نامه

2

2

-

نظری

-

31431111

مدیریت

3

دورس دكتري

نيمسال اول تحصيلي

واحد

پیشنیاز

نظری- عملی

شماره درس

نام درس

ردیف

2

-

نظری

61433010

ارتبابات و سیبرنتیک

1

3

-

نظری- عملی

61433145

زبان ها و نرم افزارهای رایانه ای

2

2

614433178

نظری

61433032

روش تحقیق

3

نیمسال دوم تحصیلی

واحد

پیشنیاز

نظری- عملی

شماره درس

نام درس

ردیف

2

-

نظری

61433112

جرافیای سیاسی اطلاعات

1

2

-

نظری

61433101

رفتارهای اطلاع یابی و نیازهای اطلاعاتی

2

2

-

نظری

61433021

برنامه ربزی کتابخانه ها و خدمات اطلاعاتی

3

1

-

عملی

61433098

تدریس عملی

*4

2

-

نظری

61433087

اقتصاد اطلاعات

5

نيمسال سوم تحصيلي:

واحد

پیشنیاز

نظری- عملی

شماره درس

نام درس

ردیف

3

-

نظری

61433189

آمار

1

2

-

عملی

61433076

نظام های بازیابی اطلاعات

2

2

-

نظری

61433123

سمینار ویژه کتابدرای و اطلاع رسانی

3

2

-

نظری

61433065

مدیریت پایگاه های داده ها

4


2227 :تعداد دفعات بازید

تاریخ آخرین بروز رسانی : سه‌شنبه 6 آبان 1399پيوندهاي مفيد


اوقات شرعي


شهر مورد نظر را انتخاب کنيد: 
تاريخ:  امروز چهار شنبه  (1399/8/7)

شهر: مشهد   ماه: آبان    طول جغرافيايي:59°35´ E    عرض جغرافيايي:36°17´ N
ماه قبلي    ماه بعدي

اذان صبح
 04:24
طلوع آفتاب
 05:51
اذان ظهر
 11:15
غروب آفتاب
 16:39
اذان مغرب
 16:59
نیمه شب
 22:32
 
 اوقات شرعی ماه

انتخاب زبان
زبان دلخواه:


Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.